Avtalevilkår

Gul Index AS tilbyr nummeropplysningstjeneste i Norge. Fysisk eller juridisk person som aksepterer kontraktsvilkårene fra Gul Index AS betegnes heretter som Kunden.

Kundens rettigheter og plikter
Ved inngåelse av avtale får Kunden tilgang til de produkter og tjenester som er spesifisert i denne avtalen. Kunden er selv ansvarlig for det innhold som vedrører Kunden, samt å påpeke feil og mangler. Innhold på Infosider kan endres av Kunden i hele avtaleperioden. Informasjon lagt inn av Kunden skal være relevant til Kundens virksomhet.

Gul Index AS's rettigheter og plikter
Gul Index AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer som forbedrer produktene. Gul Index AS forbeholder seg retten til å deaktivere eventuelle søkeord og/eller Infosider som kan virke støtende eller som ikke har relevans til Kundens virksomhet.

Gul Index AS vil sende ut nyhetsbrev per e-post med nyheter og tilbud Gul Index AS finner relevante for Kunden.

Gul Index AS forbeholder seg retten til å transportere denne avtalen til tredjepart.

Gul Index AS's eventuelle ansvar/erstatningsansvar overfor Kunden følger de til enhver tid gjeldende kontraktsrettslige regler. Gul Index AS fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte tap (konsekvenstap) som følger av feil, mangler eller forsinkelser. Et eventuelt erstatningsansvar er begrenset oppad til ordreverdien. Gul Index AS kan ikke stilles ansvarlig for feil, mangler og forsinkelser som er forårsaket av forhold som ligger utenfor Gul Index AS's kontroll ("Force Majeur"), slik som streik, lockout, krig og andre omstendigheter, så som politiske og offentlige bestemmelser, som Gul Index AS ikke med rimelighet kunne forventes å ta i betraktning på tidspunktet for inngåelsen av avtalen.

Gul Index AS aksepterer ikke henvendelser gjeldende kunders avtaler fra andre foretak eller personer enn Kunden selv.

Gul Index AS forplikter seg til å ikke utlevere informasjon om forhold gjeldene priser eller produkter som dekkes av kundeforholdet. Eventuelle henvendelser vil ikke besvares eller hensyntas så fremt ikke annonsør på forhånd har opplyst Gul Index AS om dette per e-post, post eller telefaks tilhørende annonsør.

Inngåelse av avtale
Avtalen anses inngått når Kunden har bekreftet ordre og/eller leveringsvilkår per telefaks, e-post, post eller Internett. Leveransen er gjennomført og levert når Kundens oppføring er publisert på Gul Index sine nettsider. Avtalen gjelder for periode som angitt i ordrebekreftelsen. Hvis ikke annet er angitt gjelder avtalen for 12 måneder. Kunden blir kontaktet med statistikk for sin oppføring per e-post eller telefon før ny periode, hvoretter avtalen fornyes per 12 mnd etter utløp av den initielle kontraktsperioden. Eventuell oppsigelse av avtalen gjøres skriftlig per post, e-post eller telefaks innen 21 dager etter at statistikk er mottatt. Oppsigelsen anses som gyldig når Kunden har mottatt skriftlig bekreftelse fra Gul Index AS per post eller e-post for mottatt oppsigelse. Ved fornyelse av avtalen vil gjeldene priser legges til grunn for videreføring av avtalen. Priser finnes til en hver tid tilgjengelig på Internett og kan tilsendes per telefaks, post eller e-post hvis ønskelig.

Betalingsbetingelser
Kunden betaler de til enhver tid gjeldende priser for de tjenester som Gul Index AS tilbyr. Forfall på fakturaer er normalt 10 dager. Alle priser er oppgitt eks. mva. Fakturagebyr på kr. 38 tilkommer dersom ikke annet er oppgitt. Ved forsinket betaling til Gul Index AS beregnes forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende lov. Ved eventuelle purringer vil kunden stå ansvarlig for ekstraordinære kostnader rundt dette. Ved utelatt betaling vil inkassoforbindelse ta over innkreving av utestående beløp.

Endring
Gul Index AS forbeholder seg retten til å foreta endringer av tjenestens utforming, driftsmetoder, tekniske spesifikasjoner, system og øvrige funksjoner m. m. Gul Index AS forbeholder seg retten til fortløpende å endre vilkår i denne avtalen, uten særskilt varsel. Det er Kundens plikt å holde seg oppdatert på medlemsvilkårene.

Tvister
Ved tvist mellom Kunden og Gul Index AS kan forhold som regulert i denne avtale avgjøres etter norsk rett. Oslo Forliksråd, subsidiært Oslo tingrett, skal være første instans.

Tjenester og verktøy